سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  
مدیر، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشکده 
 
 
علمى،پژوهشى 
همکاری 
مؤسسه آموزشی ـ پژوهشی امام خمینی( ره ) 
محقق 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه تربیت مدرس 
ارائه مقاله و عضو کمیته علمی کنفرانس دو سالانه اقتصاد اسلامى 
 
 
علمی ، پژوهشى 
همکاری 
دانشگاه مفید 
عضو کمیته علمی همایش بین المللی بررسی اندیشه های اقتصادی آیت 
 
 
علمی ، پژوهشى 
تدریس 
دانشگاه شهيد بهشتى، تهران 
مدرس 
 
 
مباني اقتصاد اسلامي  
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبايى، تهران 
مدرس 
 
 
مباني فقهي اقتصاد اسلامى 
تدریس 
مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني ره  
مدرس 
 
 
اقتصاد ما ( شهيد صدر ) 
تدریس 
گروه تخصصي تبليغ شوراي مديريت حوزه علميه قم  
مدرس 
 
 
اقتصاد عمومى 
تدریس 
مدرسه شهيدين  
مدرس 
 
 
فقه و اصول 
تدریس 
مؤسسه امام خميني ر ه 
مدرس 
1380/07/01 
 
فقه معاملات 
تدریس 
شوراي مديريت  
مدرس 
1369/07/01 
1373/07/02 
اقتصاد اسلامي  
تدریس 
--- 
مدرس 
1380/07/01 
1381/06/31 
فقه العقود  
تدریس 
دانشگاه شهید بهشتی  
مدرس 
 
 
مبانی اقتصاد اسلامی  
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی  
مدرس 
 
 
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی  
تدریس 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
اقتصاد 
تدریس 
مدرسه شهیدین  
مدرس 
 
 
فقه و اصول  
تدریس 
موسسه امام خمینی  
مدرس 
 
 
فقه معاملات