مشخصات فردی و زندگینامه
نام:حسن آقا
نام خانوادگی:نظری
پست الکترونیک:Hassan_nazari@rihu.ac.ir
آدرس وب سایت:http://www.rihu.ac.ir
نخصص ها:فقه و اصول ، حقوق

زندگی نامه


 الف) مشخصات فردی:
 نام ونام خانوادگی:حسن‏آقا نظری         گروه: اقتصاد      متولد: 1328      
 وضعیت تحصیلات دانشگاهی: مبانی حقوق اسلامی / خبرگان بدون مدرک / 1374
 آخرین درجه تحصیلات حوزوی: اجتهاد
عنوان پایان نامه : قاعده حیازت
 
ب) سوابق علمی – اجرایی: نام سازمان یا مؤسسه / نوع فعالیت / سمت 
 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / پژوهشی / مدیر، عضوهیئت علمی گروه اقتصاد و عضو شورای علمی پژوهشکده
 2. مؤسسه آموزشی- پژوهشی امام خمینی (ره) / پژوهشی-آموزشی / استاد و محقق
 3. دومین کنفرانس اقتصاد اسلامی / سخنرانی پیرامون کار، مبانی توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی
 4. کنفرانس دوسالانه اقتصاد اسلامی / دانشگاه تربیت مدرس/ ارائه مقاله و عضو کمیته علمی کنفرانس
5. عضو کمیته علمی همایش بین المللی بررسی اندیشه های اقتصادی آیه الله شهید صدر (ره) از طرف رئیس دانشگاه مفید
 
 ج) سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح
 1. هزینه و درآمد دولت در اقتصاد اسلامی / مجری/ کسب اثر برتر اولین دوره جایزه اقتصاد اسلامی در مورخ 22/9/82 در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس / کتاب سال حوزه در سال 83 / پژوهش دینی برگزیده سال 82 از طرف دبیرخانه دین پژوهان کشور.
 2. فلسفه اقتصاد / مجری
 3. مبانی فقهی اقتصاد اسلامی / مشاور
 4. درآمدی بر مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسلامی / مشاور
 5. توسعه در آیینه تحولات/ مشاور
د) سوابق فعالیت های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر
 1. مبانی اقتصاد اسلامی / دانشگاه شهید بهشتی / تهران
 2. مبانی فقهی اقتصاد اسلامی / دانشگاه علامه طباطبایی / تهران
 3. اقتصاد ما (شهید صدر) / مؤسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی (ره) / قم
 4. اقتصاد عمومی / گروه تخصصی تبلیغ شورای مدیریت حوزه علمیه قم / قم
 5. فقه و اصول / مدرسه شهیدین / قم
 6. فقه معاملات / مؤسسه امام خمینی /1380/ قم
 7. اقتصاد اسلامی / شورای مدیریت پایه9/ 69 - 73
 8. فقه العقود / دکتری / 80 – 81
 
 ه) عناوین پایان نامه هایی که استاد راهنمای آن بوده اند: عنوان پایان نامه/ مقطع/ سال / مرکز علمی
 1. مفاهیم سازگار و ناسازگار با توسعه / 1375/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 2. اسلام و فقر / کارشناسی ارشد / 1379/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 3. بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالی / کارشناسی ارشد / 1379/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 4. معیارها و شاخص‏های توسعه انسانی در اسلام / کارشناسی ارشد / 1379/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 5. ماهیت پول / کارشناسی ارشد / 1379/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 6. آثار اقتصادی کاهش ارزش پول و بررسی فقهی جبران آن / کارشناسی ارشد/ 1379/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 7. مبانی توسعه در برنامه پنجساله در اول و دوم ایران / مشاور رساله دکتری (خلیلیان ) / 1380/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 8. تنزیل از نظر فقهی اقتصادی / مشاور پایان نامه / کارشناسی ارشد/ 1378/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 9. سیاستهای اقتصاد اسلامی / مشاور پایان نامه / کارشناسی ارشد/ 1378/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 10. انفاق از نظر قرآن / مشاور پایان نامه / کارشناسی ارشد/ 1380/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 11. اتحاد اسلامی از دیدگاه نهج البلاغه / استاد راهنما/ کارشناسی ارشد/ 81-80/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 12. ربا در قرآن و روایات /استاد راهنما/ کارشناسی ارشد/ 82-81/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
 13. ربا و بررسی راه‏های توجیه آن /استاد مشاوره / کارشناسی ارشد/ 79-78/ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی «ره»
14. معاطاه / استاد راهنما / کارشناسی ارشد / 83ـ 82
15 . خاتمیت در قرآن و روایات / استاد راهنما / کارشناسی ارشد / 83
16. عدالت اجتماعی / استاد راهنما / سطح چهار (معادل دکتری) / 82
17. حق مهر و نفقه / استاد راهنما / کارشناسی ارشد/ مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی / 82
18 . شاخص های توسعه از نظر اسلام / استاد مشاور دکتری / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)/83
19 . بهره / مشاور دکتری / موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) / 84
 
 و) تألیف یا ترجمه کتاب:
 1. درآمدی بر اقتصاد اسلامی (همکار)/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه / 1363
 2. مبانی اقتصاد اسلامی (همکار) / سمت / 1371/ مسول آماده کردن کتاب جهت چاپ
 3. پول در اقتصاد اسلامی (همکار)/ 1374/ ترجمه این اثر به انگلیسی Money in Islamic Economic/ ترجمه این اثر به عربی النقد فی الاقتصاد الاسلامی
4. مبانی فقهی اقتصادی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  / 1379
 5. کتاب هزینه درآمد دولت اسلامی / پژوهشکده - اقتصاد دارایی / 1382
 
 ز) تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر
 1. بخش عمومی در اقتصاد اسلامی / سمینارمشترک سازمان سمت و وزارت دارایی / 1368
 2. توزیع درآمد در اقتصاد اسلامی / سمینار اقتصاد اسلامی / 1370
 3. عوامل تورم در اقتصاد ایران / معرفت / 1376
 4. اشتغال - تولید در آئینه نهج‏البلاغه/نامه مفید/ 1380
 5. تمایز مبانی دخالت دولت رفاه در لیبرالیسم و دولت اسلامی / 1380/ کنفرانس اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
 6. عدالت اقتصادی از نظر افلاطون، ارسطو، هایک و اسلام / نامه مفید / 1381
7. عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ، ارسطو ، و اسلام / فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی / ش 14 / 83
8. العداله الاقتصادیه من وجهه نظر افلاطون ، ارسطو، هایک و اسلام / مجله المنهاج لبنان/ 83
9 . ارایه مقاله به سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس و عضو کمیته علمی سال 82
10 . ارایه مقاله به شانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی / سال 83 /
 
 ح) عنوان پایان‏نامه دکتری :
 1. قاعده حیازت / 73 - 74 / آموزش عالی خبرگان بدون مدرک
      ط) آشنایی با زبان: عربی و انگلیسی