تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
1374 
مبانی حقوق 
خبرگان بدون مدرک 
0.00 
اجتهاد 
1374