تمایز مبانی دخالت دولت رفاه در لیبرالیسم و دولت اسلامی
32 بازدید
محل نشر: کنفرانس اقتصاد اسلامی دانشگاه تربیت مدرس
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی