بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تأمین مالى
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
تاریخ دفاع: 1379