مبانی توسعه در برنامه پنجساله در اول و دوم ایران
48 بازدید
مقطع: دکترا
نقش: مشاور
دانشگاه: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
تاریخ دفاع: 1380
نام استاد/نام دانشجو : آقاي خليليان