بررسی فقهی انواع بیع و نقش آنها در تامین مالی
51 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: موسسه آموزشی و پژوهش امام خمینی (ره
تاریخ دفاع: 1379